Privacy & deontologie

Deontologie

Als erkende psychologen zijn we in ons werk gebonden aan de deontologische code van de Psychologencommissie. Deze code houdt een aantal gedragsregels in op basis van 5 waarden:

  • Beroepsgeheim
  • Eerbiediging van de waardigheid en de rechten van de persoon
  • Verantwoordelijkhei
  • Competentie
  • Integriteit en eerlijkheid

Een korte inhoud van deze code vindt u hier:
www.compsy.be/nl/korte-inhoud-code 

De integrale tekst is na te lezen in deze link: 
www.compsy.be/assets/images/uploads/deontologische_code_nl_2018.pdf

privacyverklaring

Privacyverklaring april 2020

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens
Ik, Valérie Everaerts, hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en ik verwerk uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden.
Ik, Valérie Everaerts, houd me aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als patiënt heeft (waaronder de nieuwe Europese verordening  GDPR en de wet op patiëntenrechten). De persoonsgegevens en gezondheidsgegevens worden verwerkt door comm.ve. psycholoog Valérie Everaerts, Lodewijk Van Berckenlaan 99, 2600 Berchem en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is. 

Doel van de verwerking
De persoonsgegevens worden verwerkt met als doel het verzorgen van een goede gezondheidszorg, zowel naar preventie als naar diagnose en behandeling toe (AVG artikel 9.1.f). Ik houd me aan de wettelijke verplichtingen die mij als zorgverlener zijn opgelegd (AVG artikel 6.1.c), en ik ben onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht) (AVG artikel 9.3). 
Een aantal persoonsgegevens kunnen gebruikt worden voor het maken en verplaatsen van afspraken. Voor de digitale agenda maak ik gebruik van www.afspraken.be van de firma MTC Belgium bvba, Corpusstraat 7, 9700 Oudenaarde. Deze firma werkt eveneens conform de GDPR-richtlijnen. Hun privacyverklaring is online consulteerbaar: https://www.mtc-it4.be/shared/info/privacyNL.html. De gegevens die digitaal worden opgeslagen zijn: voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum en GSM-nummer. De gegevens worden 1 jaar bewaard. 
Verder kunnen persoonsgegevens bewaard worden in functie van de financiële afhandeling van uw consultaties. Voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt. U bent wel identificeerbaar door de boekhouder als u betaalt via overschrijving. 
Uw dossier dient volgens de wettelijke bepalingen 30 jaar bewaard te worden. Overige informatie die niet tot uw dossier behoort, wordt volgens de wettelijk vastgelegde termijnen bewaard of niet langer dan noodzakelijk voor het vervullen van het doel van de verwerking. 

Delen van gegevens
De gegevens die ik van u verwerk, worden enkel gedeeld in het kader van uw gezondheidszorg met andere zorgverleners met wie u een behandelrelatie hebt of anders geanonimiseerd gedeeld. Enkel deze informatie wordt gedeeld die noodzakelijk is voor uw behandeling door een andere zorgverlener. 
Indien u hiervoor uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven, kunnen deze gegevens ter beschikking worden gesteld van (een) andere zorgverlener(s). Enkel indien u een behandelrelatie aangaat met deze zorgverlener(s), zal/zullen hij/zij ook effectief inzage hebben tot uw gegevens. Er  is een uitzondering op de noodzaak van uw geïnformeerde toestemming wanneer de veiligheid van uzelf of van anderen in het gevaar komt. 
In het kader van wettelijke verplichtingen zoals terugbetalingen van verstrekte hulp door verzekeringsinstellingen, worden bepaalde gegevens ook gedeeld met uw eigen ziekenfonds, of voor niet-verzekerde patiënten ten laste van het OCMW, met uw eigen OCMW. 

Uw rechten als patiënt
U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Deze vragen kunnen enkel geweigerd worden indien deze een ernstige bedreiging vormen voor uw gezondheid. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten. Vragen tot inzage in uw dossier kan u richten aan uw zorgverlener. Bij vragen of klachten kan u ook steeds bij uw zorgverlener terecht. 

Klachten
Bij onduidelijkheden of klachten kan u zich in eerste instantie richten tot mij, Valérie Everaerts. U kunt ook terecht bij De Psychologencommissie via https://www.compsy.be/cliënt

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens en uw zorgverlener kan geen uitsluitsel bieden, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be)  

Nieuw: massage

In onze praktijk biedt Katty een relaxatiemassage aan vanaf 1 oktober. Duur van de sessie is 1 uur. Eerst is er een korte intake om lichamelijke spanningsklachten te bespreken. Dan neem je plaats op de behandeltafel en volgt een lichaamsmassage.

Er wordt uitsluitend gewerkt met 100% natuurlijke massageolie, zonder toevoeging van aroma ‘s.